Ma-Vr 09:00 - 17:00 06-14467725

Algemene voorwaarden fotoshoots


Algemene Voorwaarden Fotoshoots
www.vtlphotography.com


Algemene voorwaarden VTL Photography

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van VTL Photography. Lees ze rustig door en als er vragen zijn hoor ik het graag.

*De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotoshoots.

Artikel 1: Definities
1. VTL Photography, gevestigd te Oosterhout onder KVK nr. 77628497, www.vtlphotography.com.
2. Klant: degene met wie VTL Photography een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
3. Partijen: VTL Photography en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
5. Offerte: alle aanbiedingen van VTL Photography aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen VTL Photography en de klant.
7. Opdracht: de dienst of het product dat door VTL Photography geleverd zal worden.
8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de in van Auteurswet 1912 (Aw)
11. Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld.


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens VTL Photography.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 3: Aanvaarding

1. De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat VTL Photography werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt VTL Photography zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
3. VTL Photographhy houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor VTL Photography onaanvaardbaar maken.
4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. VTL Photography is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 4: Annulering van de opdracht
1. Bij annulering van een opdracht door een consument tot 24 uur voor de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor de afgesproken dag en tijdstip wordt er 25% van het bedrag in rekening gebracht.
2. Consumenten mogen ten alle tijden de afspraak in overleg verplaatsen wanneer er een goede reden voor is; bij slecht weer, ziekte of overlijden.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
1. VTL Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin VTL Photography gebruikelijk werkt.
2. VTL Photography spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.
3. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.
4. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat VTL Photography tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
6. De klant verplicht zich de omstandigheden voor VTL Photography zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
7. Groepsfoto’s en andere specifieke door de klant verzochte foto’s, kunnen slechts door VTL Photography worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de klant voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.
8. VTL Photography garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.
9. VTL Photography levert de beelden af in de door haar gebruikelijke gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door VTL Photography slechts enige nabewerking plaats vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.
10. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met VTL Photography en kan extra kosten met zich mee brengen.

Artikel 6: Locaties
1. Voor alle fotografie op locatie, zoals dierenfotografie, familieshoots of bedrijfsfotografie, geldt dat de klant zelfs verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. VTL Photography denkt uiteraard graag mee en kan de klant daar in adviseren.
2. De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken.

Artikel 7: Prijzen
1. Alle prijzen die VTL Photography hanteert zijn in euro’s zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die VTL Photography hanteert voor de producten of diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan VTL Photography ten alle tijden wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door VTL Photography vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van VTL Photography, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door VTL Photography een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. VTL Photography is gerechtig om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
8. VTL Photography heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
9. Voorafgaand aan de ingang ervan zal VTL Photography prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
10. De consument heeft het recht om de overeenkomst met VTL Photography op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 8: Verzendkosten
1. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 9: Parkeervergunningen en reiskosten

1. De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal de klant zorgdragen voor het activeren van de parkeerapp. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.
2. Eventuele reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer. De eerste 30 kilometer zijn gratis.
3. De reisafstand wordt berekend met behulp van de ANWB routeplanner.

Artikel 10: Betalingen en betalingstermijn
1. De klant moet declaraties binnen 1 maand na factuurdatum aan VTL Photography betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekend dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat VTL Photography de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
3. VTL Photography behoudt zich het recht om voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten.

Artikel 11: Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is VTL Photography gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor een niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan VTL Photography.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag VTL Photography zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van VTL Photography op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door VTL Photography, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan VTL Photography te betalen.

Artikel 12: Levering
1. VTL Photography hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Indien er geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door VTL Photography vastgesteld.
3. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.
4. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, in hoge resolutie.
5. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsten of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is VTL Photography niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Artikel 13: Intellectueel eigendom en licentie
1. VTL Photography behoudt alle intellectuele eigendomsrechten.
2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van VTL Photography, indien niet anders is overeengekomen.
3. De klant verkrijgt van VTL Photography een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.
4. De Werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van VTL Photography openbaar gemaakt worden, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
5. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
6. De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VTL Photography.
7. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
8. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van VTL Photography, zoals vermeld in artikel 25 Aw, in acht te nemen.
9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
10. VTL Photography houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties en social media. Dit gaat wel ten alle tijden in overleg. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit ook worden overlegd met VTL Photography.

Artikel 14: Rechten van derden

1. De klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart VTL Photography van alle aanspraken hierop en verder.
2. VTL Photography is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Artikel 15: Mee fotograferen
1. Er zullen naast VTL Photography geen andere professionele fotograferen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht.
2. Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf van VTL Photography te hinderen.
3. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant aangeven of VTL Photography of de videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt.
4. Het is VTL Photography toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Artikel 16: Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor VTL Photography enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 17: Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan VTL Photography.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien er voor zover de klant dit verzoekt, retourneert VTL Photography de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door VTL Photography redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor de rekening van de klant.

Artikel 18: Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom

1. Elk gebruik van een Werk van VTL Photography dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van VTL Photography.
2. Bij inbreuk komt VTL Photography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door VTL Photography gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
3. Daarnaast verbeurt de klant een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade,
5. Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de overige rechten van VTL Photography waaronder het recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19: Privacy

VTL Photography maakt in geen enkel geval persoonlijke gegevens van klanten openbaar of geeft deze door aan derden.

Artikel 20: Klachten
1. De klant dient een door VTL Photography geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant VTL Photography daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De klant kan hiervoor een mail sturen naar info@vtlphotography.com.
3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving va de tekortkoming, zodat VTL Photography in staat is hierop adequaat te reageren.
4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat VTL Photography gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 21: Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan VTL Photography.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling van VTL Photography ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Artikel 22: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als VTL Photography een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan VTL Photography verschuldigd zijn.

Artikel 23: Aansprakelijkheid VTL Photography

1. VTL Photography is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien VTL Photography aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. VTL Photography is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien VTL Photography aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 24: Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer VTL Photography toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door VTL Photography niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat VTL Photography in verzuim is.
3. VTL Photography heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien VTL Photography kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 25: Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van VTL Photography in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan VTL Photography kan worden toegerekend in een van de wil van VTL Photography onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichting ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van VTL Photography kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook- doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, ect.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor VTL Photography 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat VTL Photography er weer aan kan voldoen. Of wordt er gekeken naar een passende oplossing.
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. VTL Photography is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

Artikel 26: Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigingen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 27: Wijziging algemene voorwaarden
1. VTL Photography is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal VTL Photography zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 28: Omgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van VTL Photography.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 29: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat VTL Photography bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 30: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar VTL Photography is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Op alle fotoshoots zijn de Algemene voorwaarden en Privacyverklaring van toepassing

©Copyright VTL Photography 2014-2022. k.v.k 77628497